079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Werkwijze verdeling woning

Scheiden

In een akte van verdeling wordt de woning (die eerst gezamenlijk eigendom was) toegedeeld aan een van de ex-partners. Na ondertekening van de akte van verdeling, wordt de akte inschreven bij het Kadaster en is één van de ex-partners enig eigenaar van de woning.

Waarom een akte van verdeling?

Het is niet voldoende om de verdeling van de woning alleen in een echtscheidingsconvenant of een onderhandse overeenkomst op te nemen. Pas nadat u bij de notaris bent geweest, is het officieel. Beide ex-partners moeten de akte van verdeling bij de notaris ondertekenen.

Wat wordt er opgenomen in de akte van verdeling?

In de meeste gevallen is voor de aankoop van de woning een hypotheek afgesloten. Omdat de ex-partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze hypotheekschuld, wordt in de akte van verdeling vermeld dat degene die enig eigenaar wordt van de woning, deze hypotheekschuld ook overneemt en de lasten vanaf die datum voor zijn of haar rekening neemt.

Hoe zet u de hypotheek op één naam?

De eerste mogelijkheid is dat de bank de ex-partner die niet in de woning blijft wonen (de "vervreemder") ontslaat uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld. Wanneer de bank hiermee instemt, wordt een akte van ontslag opgemaakt. Deze akte wordt aan de akte van verdeling gehecht.

De tweede mogelijkheid is dat degene die in de woning blijft wonen de hypotheek geheel aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Door de aflossing van de oude hypotheek valt de hoofdelijke aansprakelijkheid automatisch weg. Bij het aangaan van een nieuwe hypotheek moet er, naast een akte van verdeling, ook een nieuwe hypotheekakte komen.

Wanneer is een akte van verdeling niet nodig?

Een akte van verdeling is niet nodig als, voorafgaand aan of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, waarbij de woning buiten het gemeenschappelijk vermogen is gehouden. Ook is een akte van verdeling niet nodig voor samenwoners, als de woning niet op naam van beide ex-partners stond. De woning was dan al eigendom van een van de partners.

Wanneer is de woning gemeenschappelijk eigendom?

Wanneer de woning voorafgaand aan het huwelijk eigendom was van een van partijen en er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand aan het huwelijk, dan is door het aangaan van het huwelijk de woning gemeenschappelijk eigendom geworden en is voor de verdeling van de woning ook een akte van verdeling nodig.

Wanneer kunt u een concept van de akte van verdeling verwachten?

Na het ontvangen van de aanbetaling ontvangt u binnen 2 à 3 weken het concept van de akte. Bij spoed kunnen wij eerder zorgdragen voor het concept.  

Hoe werkt het koopgarant traject?

Alvorens we kunnen overgaan tot het tekenen van de akte van verdeling, zal er toestemming opgevraagd moeten worden. Bij een koopgarant traject is het noodzakelijk dat er toestemming is ontvangen voor het overdragen. Zonder toestemming mogen wij de woning niet overschrijven naar een van de partijen.

Wat is het verschil tussen mensen die samenleven en gehuwden bij een akte van verdeling?

Als stellen die samenleven uit elkaar gaan en de woning willen verdelen, zullen zij een getekende overeenkomst moeten toezenden. In de overeenkomst moet de woningwaarde, de hypotheekschuld, de waarde van de eventuele polissen, de over of onderbedeling worden vermeld.

Bij gehuwde stellen dienen wij de beschikking van de rechtbank en het echtscheidingsconvenant te ontvangen. In de het convenant staat de woningwaarde, de hypotheekschuld, de waarde van de eventuele polissen, de over of onderbedeling vermeld.

Geldig legitimatiebewijs

Meenemen naar uw afspraak
De notaris is wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dat doet de notaris aan de hand van een wettelijk en geldig identiteitsbewijs. U dient daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De notaris mag uw legitimatiebewijs kopiëren en bewaren. De notaris controleert de gegevens en de status van uw legitimatiebewijs in de online databank VIS. Tevens dient de notaris uw legitimatiebewijs op echtheid te contoleren. Als geldig ID bewijs gelden een paspoort, identiteitskaart en verblijfsdocument.

Laatste check

Na de 2 werkdagen controleert de notaris nog een laatste maal of er geen van de hypotheekgevers failliet zijn, onder curatele staan, of dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is (bij het insolventie- en bij het curateleregister) of de leveringsakte goed is ingeschreven bij het Kadaster en of er geen beslagen op de woning zijn gelegd. Als dit allemaal in orde is, maakt de notaris het geld over, zoals beschreven op de nota van afrekening.

Partijen van het genoemde pand ontvangen na ongeveer 6 weken na passeerdatum een bevestiging van het kadaster zelf, per post of via mijn Overheid.nl. U ontvangt deze kennisgeving, omdat de gegevens zijn gewijzigd in de Basisregistratie Kadaster en u rechthebbende (eigenaar/gebruiker) bent.

Vraag direct een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact