079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Algemene voorwaarden

JUST Notarissen

Artikel 1: Definities notaris

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer, de door hem aangewezen toegevoegd notaris(sen) en zijn kantoorgenoten die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening alsmede diens wederpartij(en). Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan: - het niet weersproken in ontvangst nemen door de opdrachtgever van een door de notaris aan de opdrachtgever toegezonden ontvangstbevestiging van een koopakte; - het akkoord gaan met het toesturen van een concept akte naar aanleiding van een gesprek met de notaris; - de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2: Toepassingsgebied.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

Artikel 3: Tarieven en meerwerk 1

Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke (fuIIservice) tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Indien met de opdrachtgever een bespreking wordt gevoerd in verband met de levering van deze diensten, valt een bespreking van een 1/2 uur onder de gebruikelijke werkzaamheden. Mocht de ondertekenaar van de akte verhinderd zijn, dan dient hij dit 24 uur van te voren aan te geven, anders zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger tarief dan het in het vorige lid bedoelde tarief in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd terzake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Artikel 4: Niet doorgegane akte ingetrokken

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd terzake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 6: Overlijden

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende onder algemene titel.

Artikel 7: Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

Artikel 8: Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 9: Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 10: Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of - de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-notarissen; en/of - de burgerlijke rechter. Diegene van de opdrachtgever en notaris die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijke gestelde partij heeft geleden. Onder schade wordt ten deze verstaan de uren die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtenbehandeling heeft besteed, vermenigvuldigd met het voor hem gebruikelijke geldende uurtarief danwel - bij gebreke van een dergelijk tarief vermenigvuldigd met een redelijke uurvergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. 2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de door hem aangewezen toegevoegd notaris(sen) en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

JUST Notaris van der Bijl KvK: 27327636

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact